วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

วิธีการศึกษาค้นคว้า

๑) เลือกโรงเรียนที่จะไปศึกษา
๒) ดำเนินการติดต่อสถานศึกษา
๓) ส่งหนังสือต่อสถานศึกษา
๔) สร้างเครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
๕) เดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)
        โดยวิธีการ
            ๔.๑) สัมภาษณ์ และบันทึกวิดีทัศน์
            ๔.๒) ถ่ายภาพบริเวณโรงเรียน
๖) ถอดเทปสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
๗) เขียนรายงานผลการศึกษา
๘) นำเสนอผลการศึกษา